Beleidsplan (samenvatting) Stichting Geneviève

     1. Inleiding

Stichting Geneviève is opgericht op 5 maart 2014. Het vermogen van de stichting is tot stand gekomen door schenkingen die gedaan zijn door de initiator van de stichting en die heeft de stichting in zijn testament benoemd tot enig erfgenaam. De stichting heeft in 2015 de ANBI status verkregen.

     2. Het doel van de Stichting

De stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele participatie en het stimuleren, coördineren en het doen organiseren van activiteiten en projecten op het gebied van kunst en cultuur. Hoewel specifiek gericht op Zandvoort zijn ook andere activiteiten mogelijk. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

     3. Werkzaamheden van de Stichting

De stichting heeft een museum gerealiseerd waarin de kunstcollectie van J.F. van Beelen zal worden tentoongesteld tezamen met zijn eigen werken. De exploitatie van het museum is uitbesteed aan een exploitatie stichting (stichting HDMZ). Stichting Genevieve geeft financiële steun aan culturele en aan kunst gerelateerde projecten. Nu het gebouw van het museum er staat, staan de komende jaren in het teken van de instandhouding van het HDMZ museum en haar collectie. Tevens zal zij zich gaan inspannen om de collectie meer bekendheid te geven.

     4. Wijze van fondsenwerving

De stichting is eigenaar van het onroerend goed HDMZ en zal van de exploitatiestichting huur gaan ontvangen. Daarnaast zal zij diverse fondsenwervende activiteiten gaan ontplooien. Onder meer door het ter beschikking stellen van de door haar gehouden collectie.

     5. Het vermogen van de Stichting

Het vermogen van de stichting zal overeenkomstig haar doel worden aangewend ter realisering van haar doel

     6. Aanvraag donaties

  • Bij de stichting kunnen donaties worden aangevraagd. Deze dienen dan wel overeen te komen met de doelstelling die de stichting dient te waarborgen.
  • Het bestuur van de stichting neemt bij meerderheid van stemmen een beslissing over de donatie aanvraag.
  • De aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing op haar aanvraag.

     7.  De administratieve en financiële verantwoording.

De administratie van de stichting, inclusief het opmaken van het jaarverslag, is uitbesteed aan een professionele financiële organisatie. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening door het bestuur vastgesteld.

     8. Website

De stichting heeft de ANBI status en voldoet aan haar verplichtingen door middel van vermelding van het beknopte beleidsplan op de website. Tevens heeft de stichting een eigen website www.stichtinggenevieve.nl

Jan Sluijters (1881-1957)

Geneviève Delgado de Vargas
1942
Olieverf op doek